Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Szaktanulmány

A biztonság csak pénz kérdése!?

„Kifejezetten a magánbiztonság kérdéseire fókuszáltam”

 

Első írásom bevezetőjeként szeretném leszögezni hogy a kriminológus szakember legfontosabb feladata olyannak látni és láttatni a bűnözést, a bűnmegelőzést és az ehhez kapcsolódó jelenségeket, okokat és kutatásokat amilyenek azok valójában és ennek megfelelően kommunikálni. Tehát lehetőség szerint ott kell vizsgálni a jelenségeket, ahol azok létrejönnek vagy létrejöttek.

A biztonságnak sok megközelítési módja és definíciója létezik. A biztonságot értelmezve a magánbiztonságot értem alatta. Nem feladatom és szakterületem közgazdasági, banki vagy pénzügyi biztonsági elemzések végzése, tanácsadása. Sem biztonságtechnikai sem internetes biztonsági megoldásokkal nem kívánok foglalkozni, ezek a területek a bűnmegelőzés és kriminológiai kutatás, elemzés tárgyai számomra. A magánbiztonság jelenleg Magyar­or­szá­­gon, de egész Európában paradigmaváltáson megy keresztül. A gazdasági válság hatásai, a terrorizmus és a menekülthullám új feladatok elé állítják a magánbiztonsági szakembereket. Most formálódik hogy milyen tevékenységek, feladatok, hatáskörök kerülnek piaci kiszervezésre, a magánbiztonság társadalmi felelősége egyre nagyobb. Csak rajtunk múlik mennyire tudjuk javítani társadalmi pozícióját és meg­ítélését.


■ A biztonság társadalmi konstrukció, melynek egyik eleme a magánbiztonság

A biztonság csak pénz kérdése – sokszor találkozhatunk ezzel a kijelentéssel, velem is több esetben megtörtént, eddig lényegtelennek és szakmaiatlannak tartottam. De nem lehet kijelenteni hogy csak a laikusok részéről hangzik el, lássuk tehát miről is van szó.

Az egyén és magánbiztonság szempontjából közelítek a témához. Eljátszva a gondolattal, hogy igaz a kijelentés: akkor az egész­ség is csak pénz kérdése, a megbecsülés is csak pénz kérdése és még sorolhatnám… Vagy nem?

A biztonság nem analóg az egészségmegőrzéssel vagy a pénzkezeléssel, az egészség és a pénz egzakt – vagy van, vagy nincs. Ezzel szemben a bűnözés és megítélése történelmileg, társadalmilag, területileg, kulturálisan mindig változott, és befolyással van rá a közvélemény és az aktuális politika által alkotott büntetőjog. Ná­lam a biztonság definíciója a bűnözéshez és a bűnözéstől való félelemhez kötődik. A biztonság társadalmi konstrukció, melynek egyik eleme a magánbiztonság. Éppen ezért van helye a Társadalmi Bűnmegelőzés rendszerében és közvetlenül képes hatást gyakorolni a biztonság érzékelésének objektív és szubjektív egészére. A biztonságot nem lehet kisajátítani!


■ Akinek van vagyona és pénze is, akkor azt képes megvédeni!?

A válasz adja magát! De fordítsuk meg, akinek nincs vagyona annak is van sérthető értéke. Az élete. Sőt a családjának a hozzátartozóinak, is van élete. Azt nem kell védeni? Minden biztonsági, rendészeti képzésen oktatják, hogy az élet és testi épség első sorban védendő, magasabb szin­tű értékek mint a vagyon védelme. Nem írhatja felül semmilyen gazdasági megfontolás ezt a sorrendet. Alapjog, az élethez való jog elidegeníthetetlen része, a biztonság min­denki számára elérhető kell legyen!

Továbbgondolva, ha egy tehetősebb szenved vagyoni kárt ugyanakkora értékben, mint egy szerényebb körülmények között élő – más módon élik meg. Például az előbbi rendelkezik biztosítással. Vagyis akinek van védendő értéke az inkább meg tudja fizetni a biztonságot, mert rendelkezik biztonsági potenciállal. Viszont, aki kevés vagyonnal vagy értékkel bíró tárgyal rendelkezik de azt is elveszíti mit tesz, meddig képes elmenni? Meg­jegy­zem, hogy ez a személy nem deviáns – ezen csak a büntetőjogi normasértésekhez kapcsolódó deviáns magatartásokat értem – és nem antiszociális de pszichológiai, biológiai vagy pszichiátriai determinációval sem rendelkezik, mely a bűnelkövetés felé lökné. Csak elkeseredett. Szabó András kriminológus értelmezésében a bűncselekmény szükségletkielégítő és/vagy feszültségoldó okságú. Tehát nincs vagyonnal bíró és sérthető érték, amit elvehetne, hol a határ amíg elmegy a kudarc felett érzett dühében? A végletekig ? Lopni fog? Vagy embert öl? Akkor kitől veszi el az értékét vagy életét? Való­színű, hogy egy másik sorstársától. Ott reprodukálódik a bűnözés, abban a társadalmi csoportban, rétegben ahol nem kellene. Kri­minológiai megközelítés: az elkövető egyben áldozat is. Ezek a személyek, csoportok, amennyiben elérik a kirekesztettség-helyzetet és már nincs mit veszítsenek, akkor veszélyt jelenthetnek nemcsak egymásra de a társadalomra is. A helyzet kialakulása megelőzhető még abban az esetben is, ha az adott lakóterületen a kockázati helyzet, a bű­nözési fertőzöttség magasabb mint más föld­rajzi területen, vagy ahol az úgynevezett szub­kultúra alakult ki, de nem nevezhető „gettónak”. Ha a lakóterület elkezdett gettósodni, akkor egy-egy tudományág vagy szakterület önmagában már kevés a társadalmi problémák megoldásához. A problémák megoldása túlmutat a magánbiztonság és a rendészet tárgykörén, eszközrendszerén vagy lehetőségein.


■ Mit tehet egy szegény, vagy szerényebb körülmények között élő ember?

Vegyük az átlagpolgárt, aki anyagi lehetőségek híján nem tud megfizetni vagy igénybe venni piaci vagyonvédelmi szolgáltatást, bár szüksége lenne rá. A biztonsági képesség nem csak pénzben mérhető. Minden ember a saját egyéni vagyoni, társadalmi, kulturális és képzetségi szintjén valósítja meg magát. A biztonság csak pénz kérdése kijelentés ezzel szemben, egyenlőséget tesz az egyén minősége és a vagyona nagysága közé. Sarkosítva ledegradálja az egyént a tulajdona, vagyona szintjére. Ez a gondolkodásmód a társadalmi törésvonalak létrejöttét, és a társadalmi távolságok növekedését eredményezheti. A biztonságtudat, vagy tudatos biztonság nem pénz kérdése. Ha adott védelmi szinthez adott kockázat társul, tökéletesen meg lehet találni a kockázat és ráfordítható költség metszéspontját. Például ha az illető megbízik a szomszédjában akkor segíthetnek egymásnak. Ha kisközösségben él –, szerény anyagi lehetőségekhez képest is – összefogással elérheti a biztonsági szint minimumát. Ez le­egyszerűsített gondolatmenet, de mindent a lehető legegyszerűbben kell megközelíteni és onnan érdemes tovább­gondolni. A bizton­sági szakemberek tanácsadást, felmérést is végeznek, megfizethető biz­tonságot szolgáltatva ezzel. Vállalkozóként mindenkit és minden helyzetet potenciális piacnak és lehetséges ügyfélnek kell tekinteni. De egy ingyenes tanács akár megelőzheti egy rossz helyzet kialakulását, mely a társadalomra veszélyes okok – így a bűnözés kialakulásához vezethet. A humánum sem hiányozhat a tevékenységből, főképpen, amikor em­berekkel foglalkozunk. Véleményem szerint ez lehet egy lehetséges iránya a Ma­gán­biz­tonság Társadalmi Felelősség megjelenésének!


■ Biztonsági menedzsment

Vállalkozóként sajnos megéltem néhány válságot, tapasztalatom hogy nem lehet vál­ságot menedzselni. Folyamatokat, gyártást, szolgáltatást és humánerőforrást kell és érdemes menedzselni. Csak az átmeneti stabilizálásnál érdemes a menedzselést célként kijelölni. A rendkívüli eseményeket sem menedzseljük, hanem biztonsági, védelmi és megelőző terveket vagy protokollokat készítünk. Ez a biztonsági menedzsment feladata. Napjainkban újra kell gondolni a biztonsági menedzsment helyzetét. Kiugró példa erre a bevándorlás, a menekültek létszámának drasztikus emelkedése, amely új kihívásokat állít a rendészet és a magánbiztonság elé. Nemzetközi politikai fellépés és megoldás hiányában a probléma állandósulni fog és egy elhúzódó állapottal kell szem­benézni.


■ Biztonsági rendszer elgondolása

Az „oldjuk meg a biztonságot pénzel” gondolkodás tipikus példája mikor egy-egy nagyon értékes ingatlanban, irodaházban, rak­tár­komp­lexumban, társas házban az ott dolgozók vagy lakók, illetve az oda látogatók, ügyfelek szinte rabjai az általuk igénybevett biztonsági eszközöknek és előírások­nak, ha az túlzó a védelmi, kockázati szinthez képest.

Szakmai meghatározás, hogy a tevékenység jellege határozza meg a védelmi feladatokat. De ha a mindennapokat, munkát, életritmust, életmódot ezek szabályozzák, határozzák meg, befolyásolják –, akkor az az élet minősége és a tevékenység hatékonysága, sőt az eredményesség rovására is mehet. Ellenpéldaként tapasztalható érdektelenség, szakmaiatlanság és a magán­tulajdon tiszteletének teljes hiánya. Sok meg­rendelő úgy gondolja, ha megvásárolja a legdrágább biztonsági eszközöket, kivonuló szolgálatot, akkor már mindent megtett a biztonságért. Vagy a legolcsóbbat kéri a lelkiismerete meg­nyugtatására. Sem az ész­nélküli drága rendszer, sem a „csak legyen valamilyen biz­ton­sági rendszer” elgondolása nem működik.

A két ellentétes és végletes példa szándékos, mint ahogy az is, hogy a Rendőrséget, az Ön­kormányzati rendészetet kihagytam, csak­úgy mint a Polgárőrséget és a Szomszédok Egy­másért mozgalmat az elem­zésből. Ki­fe­jezet­ten a magánbiztonság kérdéseire fókuszáltam, mivel a „biztonság csak pénz kérdése” kijelentést a Magán­biz­tonságnak – mint szolgáltató és profitorientált iparágnak – és nekünk akik ezen területen dolgozunk szokták címezni.

Nem igaz „a biztonság csak pénz kérdése” ki­jelentés – a Biztonság ne csak pénz, hanem sokkal inkább ész kérdése kell hogy legyen!

 

Szabó László András

 

Szabó László András – szakmai életút

Szabó László András a Szabó és Fia Szolgáltató Kft. ügyvezető-cégtulajdonosa, biztonsági szakember és az ELTE Állam- és Jogtudo­mányi Karának Kriminológia mesterképzés hallgatója. Kutatási területe a Magán­biztonság és Bűnmeg­előzés.

A rendszerváltáskor kezdte pályáját és azóta is a magánszférában dolgozik. Egyéves sorkatonai szolgálatát követően 1993-ban édesapjával alapított vállalkozást, fémipari termékek és vasúti biztosítóberendezések gyártására. 1995-óta foglalkozik egyszer használatos zárak (plombák) gyár­tásával, fejlesztésével, forgalmazásával, ez lett a cég fő profilja. A vállalkozás szlogenje: Biztonsággal a biztonságért!

Szakmai tapasztalata szerint a zárak önmagukban nem elegendőek, ha nem megfelelő felhasználásuknál, dokumentálásuknál a szabályozási és ellenőrzési rendszer, illetve ha a vonuló járőrszolgálat rendészeti feladatai nem pontosan meghatározottak. Mivel ezek szigorú elszámolás alá eső termékek –, a gyártást, raktározást és a felhasználási helyre szállítást – pontos és meghatározott előírások szerint kell végezni. ISO 9001 minőségirányítási rendszert vezettek be 1999-ben. Elkészült egy ajánlás a felhasználók felé a hatékonyabb és biztonságosabb raktározásért, kezelésért és használatért, ez lett a zárak felhasználásának rendészeti előírása. Közel ötszázra emelkedett a vállalkozás megrendelőinek száma, sikeres együttműködésük a cégek képviselőivel. 2005-re a bővülő termékpaletta mellett felmerült hogy a zárak elérték a műszakilag legmegbízhatóbb kialakítást és működési módot, a mechanikai biztonságon műszaki fejlesztéssel már nem lehetett emelni, új fejlesztési irányt kellett keresni.

Egy konténer kifosztása és a zár manipulálása kapcsán próbált információt szerezni, mire azt a választ kapta: ne szóljon bele egy gyártó! „Csak” gyártói oldalról már nem tehetett semmit, a fejlesztést a képzésben találta meg. De ezzel sajnos még várni kellett, édesapja 2006-ban elhunyt…

2007-ben az Őrtanoda Kft. által szervezett Biztonságszervező I. OKJ felsőfokú szaktanfolyamot végezte el. Itt hallott az akkoriban induló főiskolai szintű Biztonsági képzésről amit a Rendőr­tiszti Főiskolán oktatnak.

Az Őrtanoda Kft.-nél a Fegyvervizsgát és a Magán­nyomozói OKJ-s képzést is elvégezte vállalkozóként, amit azért tart fontosnak, mert a szakszerű és jogszerű üzleti információszerzés és információvédelem az egyik alapja a gazdálkodási környezet biztonságos megteremtésének és fenntartásának.

2008-ban jelentkezett a Rendőrtiszti Főiskola rendészeti igazgatásszervező (biztonsági) szakirányára.

2012-ben az akkor létrejövő Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán diplomázott. Szakdolgozata az „Egyszer használatos zárak (plombák) és helyzetük a vagyonvédelemben” témában írta.

Átfogóbb képet kapott a vagyonvédelem komplex rendszeréről, a folyamatokról és a rendszerelemek egymásrahatásáról. Az Állam és a Magánbiztonság kapcsolatáról.

A vagyon elleni bűncselekmények, fosztogatások megelőzésében és elemzésében szerzett kriminalisztikai tapasztalatainak hasznosítása érdekében elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézet Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember – szakirányú képzését 2014-ben. „A Kriminalisztika és a büntetőeljárás” címmel írta szakdolgozatát. Már nem csak a magánbiztonság vagyonvédelmi „hogy végezzük”, hanem a bűnözés és bűnel­kö­vetési „mi és hogyan történik” oldalt is kezdte átlátni, vagyis a tárgyi oldalt. Következő feladatok irányai: a személyi oldal a társadalom és a miért! Megérteni és értelmezni azon jelenségeket, melyek korunkat, a globalizációt, a gazdaságot és ezek társadalmi hatásait jellemzik, az egyén és a társadalom szintjén. Ezt a kriminológia tudományában találta meg.

2014-ben sikeresen felvételizett az ELTE-ÁJK Kri­mi­nológia Mesterszakra. Jelenleg másodéves. Tanul­mányait mindig a munkája mellett végezte. Szakmai gyakorlatát a SZVMSZK Pest Megyei Szer­vezeténél teljesítette.

Szakmai tagságok: Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 2008-tól. – Magyar Rendészettudományi Társaság 2012-től – Magyar Kriminológiai Társaság 2014-től.

Szakmai munkájával elő kívánja segíteni, hogy a Magánbiztonság ne „csupán” egy gazdasági iparág legyen, hanem elismert tudományággá váljon, a Kriminológia tudománya mellett a kriminológus szakembert partnernek tekintsék, a kriminológiai kutatások és bűnmegelőzési, rendészeti megállapítások a mindennapi munkában, képzésben eredményesen felhasználhatók legyenek. A kriminológus és a biztonsági szakember működjenek együtt, a szakmai tapasztalatokból mindkét tudomány és szakterület meríteni tudjon, a tudás váljon élővé.

Biztonság–Rendészet–Kriminológia címmel indította sorozatát evvel az első írással, mindig egy-egy általa fontosnak tartott témát jár majd körbe.

A sorozatcím utal a tudomány- és szakterületek szoros összefüggésére. Ezek a területek egymást kiegészítve és egymás eredményeiből merítve tevékenykednek, fejlődnek. Az együttműködés szükséges és elengedhetetlen.

 

 

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet